SK


Starosta
Mgr. Peter Pilinský

Anketa

Nahláste nám problém

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona Z.č211_2000 Zz
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona Z.č211_2000 Zz
Cenník nákladov pri poskytovaní informácií v zmysle Zč211_2000Zz
Cenník nákladov pri poskytovaní informácií v zmysle Zč211_2000Zz
Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za psa
Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje
Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za predajné automaty
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Žiadosť o zmenu užívania stavby
Žiadosť o zmenu užívania stavby
Žiadosť o zmenu pred dokončením
Žiadosť o zmenu pred dokončením
Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť o stavebné úpravy
Žiadosť o stavebné úpravy
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie výkopových prác
Žiadosť o stavebné konanie
Žiadosť o stavebné konanie
Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby
Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby
Návrh na kolaudáciu
Návrh na kolaudáciu
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla
Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla
Žiadosť o výmenu evidenčného čísla za súpisné
Žiadosť o výmenu evidenčného čísla za súpisné
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie
Návrh na územné konanie
Návrh na územné konanie
Oznámenie o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
Oznámenie o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
Oznámenie o usporiadaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Oznámenie o usporiadaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie
Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie
Žiadosť o dotáciu na šport
Žiadosť o dotáciu na šport
Žiadosť o JFP pre rodiny s deťmi
Žiadosť o JFP pre rodiny s deťmi
Žiadosť o JFP pri narodení dieťaťa
Žiadosť o prijatie do detských jaslí
Žiadosť o prijatie do detských jaslí
Žiadosť o starobný JFP
Žiadosť o starobný JFP
Žiadosť o prijatie do ubytovacieho zariadenia
Žiadosť o prijatie do ubytovacieho zariadenia
Žiadosť o reklamné zariadenia
Žiadosť o reklamné zariadenia
Oznámenie o výrube drevín, z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
Oznámenie o výrube drevín, z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy zelene, orezu stromov a kríkov na území Mestskej časti Bratislava-Rača
Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy zelene, orezu stromov a kríkov na území Mestskej časti Bratislava-Rača
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre právnicke a fyzické osoby
Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre invalidného občana
Komentár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociiálnu službu
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Vyjadrenie lekara o zdravotnom stave oodkazanosti na socialnu sluzbu
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanasti na sociálnu službu
Žiadosť o posúdenie odkázanasti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na opatrovateľskú službu
Súhlas na vydanie rybárskeho lístka do 15 rokov
Súhlas na vydanie rybárskeho lístka do 15 rokov
Žiadosť o nájom obecného bytu
Žiadosť o dotáciu
Protokol o skúške vodotesnosti žumpy
Protokol o skúške vodotesnosti žumpy
Zabezpecenie udrzby verejnej zelene
Zabezpecenie udrzby verejnej zelene
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín) na území Mestskej časti Bratislava-Rača
Správne poplatky - Stavebný úrad
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín) na území Mestskej časti Bratislava-Rača
Späť